Zobrazit menu

Obchodní podmínky

Obchodní společnost

ART D – Grafický atelier Černý s. r. o.
se sídlem: Kladno, Kubelíkova 2510
IČ: 25630911, DIČ: CZ25630911
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 56343
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 4, č. ú: 19-8779310227/0100

dále jen jako „provozovatel, či prodávající“

vydává v souladu s ust. z. č.: 98/2012 Sb. (občanský zákoník v platném znění), zejm. ust. § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., a ust. z. č.: 634/1992 Sb., (zákon O ochraně spotřebitele v platném znění) tyto

všeobecné obchodní podmínky
internetového obchodu provozovaného výhradně pod adresou: www.tiskjednoduse.cz

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele (prodávajícího) a zákazníka z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

I.
Veškeré obchody uskutečněné prostřednictvím tohoto systému se řídí ustanoveními čs. právního řádu, nejsou-li upraveny těmito obchodními podmínkami.
Smlouvu lze uzavřít toliko v českém jazyce.
Rozhodným právem je vždy český právní řád.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky.
Provozovatel archivuje smlouvy uzavřené prostřednictvím systému. Zákazník má právo po dobu 2 let vyžádat si od provozovatele přístup k jím uzavřené smlouvě.

II.
Systém

Provozovatel, prostřednictvím svého internetového softwarového systému provozovaného na internetové stránce (webu) www.tiskjednoduse.cz umožňuje zákazníkovi zjistit cenu budoucího produktu – zboží, objednat u provozovatele jeho výrobu – dodání, resp. koupi.

Provozovatel prohlašuje, že nebude osobní data zákazníků jakkoliv poskytovat třetím osobám bez jejich souhlasu, ani tato osobní data nepoužije pro komerční nabídku související s nabídkou svých produktů či služeb poskytovaných, ať již prostřednictvím systému, či jinak, vyjma zákonných povinností provozovatele týkajících se plnění zejména daňových předpisů.

III.
Vymezení pojmů

Provozovatel (prodávající) je obchodní společností, která je držitelem veškerých licenční práv ke všem použitým programům nutným pro provoz tohoto systému a rovněž výrobcem konečného produktu objednaného zákazníkem.

Zákazníkem se rozumí osoba (fyzická i právnická) která prostřednictvím systému objednává a kupuje produkty nabízené v systému, ať se jedná o registrovaného nebo neregistrovaného zákazníka.

Software se rozumí počítačový program, který je bezúplatně přístupný na internetových stránkách www.tiskjednoduse.cz, jehož prostřednictvím si zákazník sám spočítá cenu objednaného produktu, zašle provozovateli zadání (vizuální podobu) pro výrobu produktu, uzavře smlouvu, příp. zaplatí cenu produktu.

Produktem se rozumí jakýkoliv výrobek, jehož zhotovení nabízí provozovatel aktuálně na internetových stránkách www.tiskjednoduse.cz., t. j. zejména: velkoformátové tiskoviny (bannery, plakáty, cedule, rollupy, reklamní polepy), maloformátové tiskoviny (letáky, vizitky, brožury, knihy, kalendáře), atp…

Objednávkou se rozumí individuální požadavek zákazníka na fyzickou výrobu produktu požadovaného zákazníkem. Vzhledem k tomu, že produkt bude provozovatelem vyráběn a dodáván zákazníkovi na základě dat zákazníkem provozovateli dodaných, je možné objednávku zpracovat pouze v případě, že data budou předána ve formátu umožňujícím takové zpracování. V případě, že data vhodná pro výrobu nebudou, bude prodávající kontaktovat zákazníka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne předání dat zákazníkem. O dobu potřebnou pro dodání nových dat zákazníkem se prodlužuje termín výroby, tedy dodání díla. V případě, že bude možné objednávku zákazníka na základě jím v objednávce předaných dat realizovat, podléhá další postup ustanovením zákona o koupi zboží vyrobeného na zakázku.

Dodáním produktu se rozumí způsob, jakým si zákazník objednaný produkt od provozovatele odebere. Způsob odebrání produktu je zákazník povinen zvolit přímo v objednávce s tím, že akceptuje případné náklady spojené s dodáním. Výše těchto nákladů je součástí objednávky a jejich výše je stanovena vždy dle aktuální ceny toho kterého dodavatele (pošta, kurýr…).
Zákazník způsob a cenu dodání potvrzením objednávky schvaluje – akceptuje. Produkt lze odebrat i přímo v provozovně provozovatele na adrese – U Stavoservisu 659/3, Praha 10, hala G10.

Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřené prostřednictvím systému mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového portálu tiskjednoduse.cz, jejímž předmětem je dodání zboží požadovaného zákazníkem.

Uložištěm dat je ftp společnosti Art D, které bude zákazníkovi vygenerováno po úspěšné registraci do systému na www.tiskjednoduse.cz, nebo jakákoliv webová úschovna, kterou používá zákazník a ze které půjde zdarma stáhnout/získat data potřebná pro výrobu.
Formátem pro zaslání dat je tiskové kompozitní pdf.

IV.
Užívání systému, kupní smlouva

Užívání systému není podmíněno registrací. Registrace, resp. identifikace zákazníka proběhne objednáním některého z produktů zařazených v systému. Zákazník má rovněž možnost zasílat provozovateli požadavky na produkty do systému nezařazené. V případě, že zákazník projeví zájem, budou mu zasílány provozovatelem zprávy o zajímavých novinkách zařazených do systému, případných slevách produktů nabízených v systému apod.

Odeslání objednávky zákazníkem provozovateli je považováno za závaznou objednávku, kterou zákazník akceptuje dodací a platební podmínky provozovatele, což se považuje za uzavření kupní smlouvy.

V.
Cena, přechod práva a nebezpečí škody

Konečná cena objednávky je součtem ceny produktu vždy uváděné v Korunách českých, a to včetně DPH (v základní sazbě, t. j. 10%, 15%, nebo 21%) + cena za případné zaslání produktu, pokud si zákazník zvolil v objednávce takový způsob dodání a akceptoval cenu za dodání.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že s ohledem na to, že se jedná o zboží dodávané a individuálně vyráběné na zakázku pro toho kterého zákazníka a dle jeho zadání, je povinen před započetím výroby, uhradit provozovateli zálohu ve výši 100% konečné ceny objednávky, nedohodnou-li se obě strany jinak.

Náklady na prostředky komunikace na dálku (internet), si hradí sám zákazník dle smlouvy a ceníku jeho dodavatele těchto služeb.
Vlastnické právo k produktu přechází na zákazníka okamžikem zaplacení a převzetí produktu zákazníkem.

Nebezpečí škody na produktu přechází na zákazníka okamžikem převzetí produktu zákazníkem. V případě nepřevzetí produktu zákazníkem v rozporu s kupní smlouvou, přechází nebezpečí škody na produktu okamžikem odmítnutí převzetí. V tomto případě může být účtováno zákazníkovi skladovné ve výši 0,5% z kupní ceny zboží za každý, byť jen započatý, kalendářní den. Minimálně však 500Kč za 1 kalendářní den.

VI.
Dodací lhůta

Všechny objednávky zákazníků jsou zpracovávány provozovatelem s maximální pečlivostí v co nejkratší možné lhůtě, resp. ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky provozovatelem zákazníkovi. Tato lhůta počíná běžet úhradou zálohy na kupní cenu dle objednávky. Úhradou zálohy se rozumí okamžik připsání zálohy na účet provozovatele, případně fyzické předání této částky provozovateli. Dojde-li k prodlení s dodáním produktu provozovatelem delším než 5 pracovních dnů, je zákazník oprávněn odstoupit od této smlouvy. Jakékoli další nároky jsou vyloučeny.

VII.
Storno podmínky, změna objednávky, odstoupení od smlouvy, stížnosti

Stornování, resp. zrušení již provozovatelem potvrzené objednávky je možné pouze na základě zaslané písemné žádosti zákazníka prokazatelně zaslané provozovateli na adresu: tiskjednoduse@art-d.com, a to max. do 16:30 hodin následujícího pracovního dne po potvrzení (akceptaci) objednávky provozovatelem.

Totéž se týká jakékoliv případné změny objednávky (zadání), a to s ohledem na to, že se jedná o zboží upravované podle přání zákazníka ve smyslu ust. § 1837 písm. d) z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.

Odstoupení od smlouvy po akceptaci objednávky, vyjma případu uvedeného v čl. VI. těchto obchodních podmínek, s ohledem na to, že se jedná o zboží individuálně určené, upravované a vyráběné dle potřeby – zadání (zákazníka), není možné s ohledem na ust. § 1837 písm. d) z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.

Vyřizování připomínek a stížností zákazníka provádí provozovatel výhradně prostřednictvím elektronické komunikace na adrese: tiskjednoduse@art-d.com, a to v termínu 3 pracovních dnů.

VIII.
Odpovědnost, reklamace

Odpovědnost provozovatele se řídí zcela ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

Případnou vadu, která zásadně ovlivňuje funkčnost produktu, a která vznikla prokazatelně před převzetím produktu zákazníkem, odstraní provozovatel po převzetí takto reklamovaného produktu od zákazníka v co možná nejkratší době, a to na svoje náklady, je-li takto reklamace provedena do sedmi dnů, od převzetí dodaného produktu.

Záruka na produkt činí 12 měsíců od okamžiku dodání a převzetí produktu zákazníkem.

IX.
Upozornění

Neuvede-li zákazník svoje pravé a správné identifikační údaje, vystavuje se nebezpečí, že produkt mu nebude dodán včas a jím zvoleným způsobem.

Provozovatel neodpovídá za případné porušení autorských práv, ani obsah objednaného produktu. Zákazník sám odpovídá za případné zneužití autorských práv, která jsou s tiskem produktu spojena, stejně jako za správnost údajů, věcné, či pravopisné chyby.

Provozovatel je oprávněn bez dalšího odůvodnění odmítnout výrobu produktu, jehož obsah je v rozporu s právními předpisy, případně obecně vžitými etickými normami.

X.
Vyšší moc

Nastane-li objektivně nepředvídatelná a neodvratitelná skutečnost (vyšší moc), která provozovateli brání dočasně nebo trvale v plnění, prodlužuje se o dobu kdy tyto okolnosti trvají, lhůta k plnění provozovatele. V případě, že tyto okolnosti nastanou, neodpovídá provozovatel za případné škody v této příčinné souvislosti vzniklé.

XI.
Data

Data zaslaná zákazníkem provozovateli v souvislosti s objednávkou, byť osobní, se nepovažují za utajovaná, provozovatel je po úhradě ceny zákazníkem a po uplynutí doby pro případnou reklamaci bez odkladů smaže. Případné opakované objednávky zákazníka stejného produktu, ať už z jakéhokoli důvodu zákazníkem požadované, vyžadují tudíž opakované zaslání dat provozovateli.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 17. 4. 2020.
Jejich aktuální znění je vždy přístupné na internetových
stránkách http://www.tiskjednoduse.cz/obchodni-podminky